نشریه مهندسی فرایندها- هیات تحریریه
هیات تحریریه : مجلـه مهندسی فرآیندها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر قاسم عابدی، دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران,IQ134589@yahoo.com

دکتر فریبا عدلی، استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا (س) تهران,Fariba_adli@yahoo.com

دکتر صمد کریم زاده، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر رضاعلی محمدپور، دانشیار آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر وحید فلاح، استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری,Vahidfallah20@yahoo.com

دکتر مجتبی طبری، دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری,Mo_Tabari@yahoo.com

دکتر علی یزدان پناه نوذری، استادیار برنامه ریزی آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران,Ali yazdanpanah nozari@yahoo.com

دکتر نیک بخش جوادیان، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

دکتر ایوب فلاح سلوکلائی, استادیار مدیریت آموزشی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی مازندران,Moshaver47@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی فرایندها:
http://jpe.mazums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب